Usulsüz Tebliğ Edilen Karar Tebliğ Edilmemiş Sayılır

Usulüne Uygun Tebliğ Edilmeyen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Yönünden Denetim Süresi Başlamayacağından İşlenen Yeni Suç Sebebiyle Açıklanması Geri Bırakılan Hükmün Açıklanmasına Karar Verilemez.

T.C. KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

5. CEZA DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR


Esas No : 2022/1728

Karar No : 2022/2289

MAHKEMESİ : Sarız Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 07/06/2022

NUMARASI : 2022/37 (E) ve 2022/74 (K)

İlk derece mahkemesince verilen hükme karşı istinaf kanun yoluna başvurulmakla, dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 25.01.2017 tarih ve 2014/32389 Esas - 2017/607 Karar sayılı emsal kararı da gözetilerek;

Sanık hakkında 1632 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda 08.05.2019 tarihli kararla hükümün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip, bu karar kesinleştirildikten sonra, sanığın denetim süresi içerisinde, 17.09.2021 tarihinde işlediği kasten yaralama suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ve bu kararın kesinleşmiş olması nedeniyle ihbarda bulunulması üzerine, dosya yeniden esasa kaydedilerek yapılan yargılama sonucunda 07.06.2022 tarihli istinaf incelemesine konu kararla, önceki hükmün açıklanmasına karar verilmiş ise de,

Sanığın yokluğunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın 7201 sayılı Kanun'un 21. maddesi uyarınca tebliğ edildiği kabul edilmiş ise de; 7201 sayılı Tebligat Kanunun'un 21. maddesi ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 30. maddesine göre, tebligat yapılması sırasında "muhatap veya muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar heyeti veya meclisi üyeleri, kolluk amir ve memurlarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri halinde bu durumu yazarak imzalaması" gerekmekte olup, 7201 sayılı Kanun'un 21/1. maddesine göre yapılan tebliğe ilişkin tebligat mazbatasında, beyanına başvurulan komşu isminin gösterilmemesi nedeniyle yapılan tebligat usulsüz olduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın ihbara dayanak 17.09.2021 tarihli suçun işlendiği an itibariyle usulüne uygun şekilde kesinleşmiş sayılamayacağından, denetim süresinin de başlamadığı dikkate alınarak, ihbara rağmen sanık hakkındaki açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanamayacağı anlaşılmakla,

Sanık hakkında Sarız Asliye Ceza Mahkemesinin 08.05.2019 tarih ve 2018/133 Esas - 2019/42 Karar sayılı kararı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin HÜKMÜN AÇIKLANMASINA YER OLMADIĞINA,

CMK'nun 280/1-a ve 303/1. maddeleri uyarınca, Sarız Asliye Ceza Mahkemesinin 07.06.2022 tarih ve 2022/37 Esas - 2022/74 Karar sayılı kararındaki HUKUKA AYKIRILIĞIN bu şekilde DÜZELTİLMESİ suretiyle, sanık müdafiinin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Kararın bir örneğinin Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

Kararın bir örneğinin de istinaf başvurusunda bulunana dairemizce tebliğine,

Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine iadesine,

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı yönünden kararın geliş tarihinden, istinaf başvurusunda bulunan yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde hükmü veren dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunup tutanak tutturup hakime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince incelenmek üzere, 5271 sayılı CMK'nun 231/12 ve 268. maddeleri uyarınca İTİRAZ kanun yolu açık olmak üzere, 06/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.