Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmeli Boşanmaya Dönüşmesi

Uygulamada tek celsede boşanma olarak bilinen anlaşmalı boşanmada, mahkeme tarafından verilen anlaşmalı boşanma kararının kesinleşmesi için, tarafların ya istinaf kanun yoluna başvurma hakkından feragat ettiğine dair dilekçe vermesi ya da gerekçeli kararın taraflara tebliğ edildikten sonra tarafların istinaf başvurusu yapmaması gerekmektedir. Aşağıda, anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra taraflardan birinin anlaşmalı boşanma iradesinden vazgeçerek kararı istinaf etmesi üzerine kararın bozulmasına ve dosyanın anlaşmalı boşanmadan çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi sebebiyle, buna ilişkin yargılama yapılması gerektiğine ilişkin Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı yer almaktadır. 
T.C.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

Kayseri 2. Hukuk Dairesi

Esas No: 2019/68

Karar No: 2019/65

Karar Tarihi: 05.12.2019

İSTİNAF KARARI

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen karara davalı tarafça istinaf başvurusunda bulunulmakla, HMK'nun 353/1-b-1- son cümle uyarınca duruşma yapılmadan dosya incelendi gereği düşünüldü;

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ:

Davacı dava dilekçesinde özetle; davalı ile 2007 yılında evlendiklerini müşterek iki tane çocuklarının olduğunu, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, herhangi sevgi ve saygı bağının kalmadığını, uzun süreden beri ayrı yaşadıklarını, boşanma konusunda anlaştıklarını, aralarında imzalamış oldukları 04/10/2019 tarihli protokolün onaylanmasını ve boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı da duruşmadaki beyanında: "Davacı tarafından açılan boşanma davasını ben de kabul ediyorum. Davacı ile evlilik birliğini sürdürmemiz mümkün değildir. Davacı ile gayri reşit müşterek  iki tane çocuğumuz vardır. Çocukların velayet hakları davacıya verilsin. Benim herhangi bir davacıdan nafaka, maddi-manevi tazminat talebim de yoktur. Bu haklarımdan feragat ediyorum, ayrıca ev eşyası ve ziynet eşyası talebim yoktur bu haklarımdan da feragat ediyorum anlaşma protokolünde belirttiğimiz gibi davacı üzerine kayıtlı Kayseri İli Melikgazi İlçesi Mimarsinan Mah. 5601 Parsel, A blok 2. Kat no:9 daki daire davacının olacaktır, burada herhangi bir hak iddia etmeyeceğim bu hakkımdan feragat ediyorum Boşanmamıza karar verilsin. Özgür iradem ile hiçbir baskı altında kalmadan bu şekilde beyanda bulunuyorum, boşanmamıza karar verilsin,anlaştığımız gibi karar verilebilmesi için sözlü tahkikata geçilsin, ayrı bir gün belirlenmesin, aramızda imzalamış olduğumuz 04/10/2019 tarihli protokol doğrudur altındaki imza bana aittir onaylanmasını talep ediyorum " şeklinde beyanda bulunmuştur.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :

Davanın kabulü ile tarafların anlaşmalı boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin davacı babaya verilmesine, çocuklar ile anne arasında şahsi ilişki tesisine, taraflar birbirlerinden herhangi bir nafaka ile maddi ve manevi tazminat, ev eşyası, ziynet eşyası talepleri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, ve taraflarca imzalanan 04/10/2019 tarihli protokolün onaylanmasına karar verildiği görüldü.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :

Anlaşmalı boşanma sürecinde iradesinin sakatlandığını, en önemli husus olan Serbest İrade mevhumunun sağlanamadığını, davacının kendisine küfürler ettiğini, hakaretler ettiğini, kendisine boşanma protokolüne imza atarsa ve mahkemede haklarından feragat edersen çocukların velayetini ve tüm haklarını vereceğinin söylendiğini ancak davacı adına kayıtlı olan taşınmazdan her hangi bir hakkını alamadığını, kendisinin bir gelirinin de bulunmadığını belirterek, yerel mahkemece verilen Anlaşmalı Boşanma kararının kaldırılmasını, davanın çekişmeli boşanma davası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin kendisine verilmesini, çocukların her biri için 500'er TL, kendisi için 500 TL tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası ile 50.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminata hükmedilerek boşanmalarına karar verilmesi yönünde istinaf talebinde bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve HUKUKİ SEBEPLER :

Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin boşanmanın mali sonuçları ve gerekse çocukların durumu hususunda kabul edilen düzenlemeleri kapsayan irade beyanından dönmesini engelleyici yasal bir hüküm bulunmamaktadır. Bu durumda, anlaşmalı boşanma davasının "çekişmeli boşanma" olarak görülmesi gerekir. Açıklanan sebeple, ilk derece mahkemesince taraflarca daha önce süresinde bildirilen delillerin toplanıp Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesi çerçevesinde değerlendirilip sonucu uyarınca karar verilmesi gerekmektedir. O halde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-6 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak gösterilen şekilde yargılama yapılıp sonucu uyarınca bir karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda izah edildiği üzere;

1-Davalı tarafın istinaf incelemesi talebinin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a-6 maddesi gereğince KABULÜNE,

2-Kayseri 7. Aile Mahkemesinin 04/10/2019 tarih, 2019/533 esas, 2019/510 karar sayılı kararının HMK 353/1-a maddesi uyarınca KALDIRILMASINA,

3-Davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren Kayseri 7. Aile Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

4-Davalı tarafından yatırılan istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

5-Davalı tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin ilk derece mahkemesince yeniden verilecek kararda dikkate alınmasına,

6-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açılmadığından taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7-Hukuk Muhakemeleri Kanununun 27.ve 359/3.maddeleri gereğince kararın ilk derece mahkemesince tebliğe çıkarılmasına,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-a maddesi gereğince kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.05/12/2019